Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van en met PC2day Kalmthout bvba, alsmede op de uitvoering ervan. De koper wordt geacht onderhavige voorwaarden te aanvaarden door het enkel feit van de beslissing of opdracht, tenzij door schriftelijke overeenkomst van deze bepalingen wordt afgeweken.In dat laatste geval verliest enkel het deel van de clausule van de algemene voorwaarden waarvan werd afgeweken zijn geldigheid. Deze huidige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende bedingen in de documenten uitgaande van de koper.

Art. 2. Aanbiedingen

Elke aanbieding of voorstel van PC2day Kalmthout bvba, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd na ondertekening door een daartoe gemachtigde, is vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen van PC2day Kalmthout bvba zijn niet bindend, tenzij door haar daartoe gemachtigden schriftelijk bevestigd. De afbeeldingen, specificaties en technische gegevens welke door PC2day Kalmthout bvba vermeld worden, gelden slechts als inlichting en verbinden PC2day Kalmthout bvba niet. Prijzen behelzen noch installatie, noch opleiding, noch transport- en administratiekosten of Small Order Fee, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 Art. 3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen zodra PC2day Kalmthout bvba de bestelbon aanvaard heeft, wat stilzwijgend kan geschieden. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig zodra PC2day Kalmthout bvba deze schriftelijk heeft bevestigd. Vertegenwoordigers en agenten bezitten geen afsluitbevoegdheid: PC2day Kalmthout bvba is gerechtigd aan vertegenwoordigers en/of agenten opgegeven bestellingen niet te aanvaarden.

 Art. 4. Prijzen

Behalve voor de tegen vaste en niet herzienbare prijzen afgesloten bestellingen en contracten worden onze goederen aangerekend tegen de prijzen die op de datum van de aflevering van kracht zijn. De op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief verpakkingskosten, Small Order Fee, BTW, haven-, administratie-, transport- en eventuele douanekosten.

 Art. 5. Annulering

Het geheel of gedeeltelijk annuleren door de koper van een bestelling kan slechts met de toestemming van PC2day Kalmthout bvba gebeuren onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor PC2day Kalmthout bvba uit voortvloeit, nadeel dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat wordt op 30 % op basis van de algehele totale prijs vermeld op de bestelbon, te vermeerderen met de gederfde winst ingevolge de toegestane hoeveelheidskorting, tenzij PC2day Kalmthout bvba de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging onverminderd het vragen van een eventuele schadevergoeding.

Bestellingen dienen opgenomen te worden bij beschikbaarheid ervan, tenzij een andere levertermijn schriftelijk werd overeengekomen. Zoniet heeft PC2day Kalmthout bvba recht op schadeloosstelling of op gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig het bepaalde in vorige alinea.

 Art. 6. Levering

Iedere levering dient beschouwd als een afzonderlijke transactie. Eventuele promoties welke op een levering betrekking hebben, hebben geen invloed op voorgaande of nog te volgen leveringen, zelfs al vinden deze leveringen plaats ingevolge dezelfde overeenkomst. Spoedzendingen gebeuren steeds op kosten van de koper. Al onze leveringen worden uitgevoerd op risico van de bestemmeling, zelfs indien de goederen vrachtvrij reizen.

 Art. 7. Leveringstermijn

De levering geschiedt in principe op de voorziene leveringsdatum zonder dat PC2day Kalmthout bvba deze datum kan waarborgen. Deze leveringsdatum geldt louter als een oriëntatie en is gebaseerd op informatie vanwege de leverancier en dit:

  • na akkoord van de koper met alle verkoopsvoorwaarden;
  • na aanvaarding van de bestelbon door PC2day Kalmthout bvba;
  • na betaling van het eventuele voorschot.

Geen enkele vertraging of gebeurtenis kan aanleiding geven tot eender welke afhouding, of tot het vorderen van een schadevergoeding, noch een reden zijn tot contractbreuk. Lever- en installatietijden zijn slechts van indicatieve aard. PC2day Kalmthout bvba is ontslaan van haar verplichtingen in geval van overmacht. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de overeenkomst zal als overmacht beschouwd worden.

 Art. 8. Risico en eigendomsovergang

Vanaf het verlaten van de magazijnen gaat het risico van de verkochte goederen volledig over op de koper, die vanaf dit ogenblik zal instaan voor alle zichtbare en onzichtbare gebreken en alle directe of indirecte schade aan of door deze goederen veroorzaakt. De eigendomsoverdracht der verkochte goederen aan de koper vindt slechts plaats na volledige betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de koper.

 Art. 9. Klachten

De juistheid van de levering of dienst moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die onmiddellijk bij de levering dient na te gaan o.m. of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de door hem gestelde eisen en de aanduidingen op de verzendnota of leverbon.

Een klacht, zowel betreffende de inhoud als de hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten, zal enkel in aanmerking kunnen genomen worden indien de fout of vergissing waarop ze betrekking heeft onmiddellijk op de leveringsbon, prestatiestaat of statement of work wordt vermeld en ten laatste binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen of diensten per aangetekend schrijven meegedeeld wordt aan de maatschappelijke zetel van PC2day Kalmthout bvba. Klachten omtrent de goederen ontheffen de koper geenszins van de hiernavolgende betalingsverplichtingen.

De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van intresten kan daarnaast gevorderd worden.

 Art. 10. Garantie van de goederen en diensten

Alle goederen geleverd door PC2day Kalmthout bvba zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen in geval van niet werking worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking te worden teruggezonden.  Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn is een manipulatie- en administratiekost van 100 € verschuldigd. PC2day Kalmthout bvba wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse en materiële en immateriële schade voortvloeiend uit een slechte werking van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen tijdens of als gevolg van de installatie.

 Art. 11. Betalingsvoorwaarden

De facturen van PC2day Kalmthout bvba zijn contant betaalbaar te Kalmthout.

Bij gebreke aan betaling op de vastgestelde vervaldag wordt de gehele prijs of het saldo van de prijs en de bijkomende kosten opeisbaar. Bovendien impliceert de niet betaling op vervaldatum, dat ten voordele van PC2day Kalmthout bvba een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, van de vervallen factuur,  met een minimum van 100 EUR evenals de gemaakte gerechts- en invorderingskosten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een verwijlrente van 1 % per maand opbrengen vanaf vervaldatum. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

 Art. 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De betrekkingen tussen PC2day Kalmthout bvba en zijn medecontractanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Betwistingen m.b.t. de uitvoering of de interpretatie van de transacties vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 Art. 13. Geldigheid

De eventuele nietigheid van een dezer bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Wij behouden ons het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen.

datum laatste aanpassing: 18/05/2017